Ede Kenbe
San danje vil Nouyòk

CONNECT NEW YORK se yon nouvo pwogram sekirite piblik ki pèmèt moun nan Vil Nouyòk yo ede kenbe kominote yo a an sekirite.

Patisipasyon w ap amelyore preparasyon pou ijans yo anpil lè li pèmèt lapolis, ponpye, ak pwofesyonèl sekirite piblik yo pou yo pi byen evalye aktivite kriminèl ak sitiyasyon ijans yo epi reponn rapidman. Sa tou ap pèmèt anketè yo pèdi mwens tan nan ranmase prèv lè ta genyen yon evènman.


Si ta gen yon ijans, tanpri rele 911.

Drapo Majistra vil Nouyòk la

Aprann plis sou kijan ou ka pataje an sekirite kamera vijilans biznis ou yo ak Depatman Polis Nouyòk la