Entegrasyon Kamera Pwofesyonèl

Entegrasyon Kamera

Entegre sistèm kamera ou a pouse sekirite kominote an pi lwen, nan ede ou fè plis pwofi sou envestisman kamera sekirite ou a.

Pataje kamera pèmèt premye sekouris Vil Nouyòk yo wè imaj kamera ou la oka ta gen yon ijans toupre kote ou ye a. Patisipasyon an konplètman volontè. Ou chwazi ki kamera ou vle pataje ak premye sekouris yo, epi kontwole tout paramèt pèmisyon yo. Pataje imaji yo ka amelyore tan repons, ede premye sekouris yo gen bon konprann sitiyasyon an, epi ogmante efikasite efò ak envestigasyon premye sekouris yo.

Pou w pataje kamera ou yo, ou sèlman bezwen yon ti aparèy fususCORE ki konekte nan woutè ou a. Yon fwa li konfigire, li pèmèt pataje kamera ki baze sou anviwònman pèmisyon patikilye ou.

Entegrasyon kamera a gratis


Kesyon yo Poze Souvan sou Anrejistreman/Entegrasyon Kamera Pwofesyonèl

Èske Vil Nouyòk ap gen yon opsyon difizyon an tan reyèl?

An patenarya ak Fūsus, gen yon opsyon an tan reyèl ki disponib atravè aparèy FūsusCORE ki ak aksè kondisyonèl. Pwopriyetè kamera yo gen posiblite pou yo chwazi ki jan ak ki lè kamera yo a aksesib pou depatman lapolis la. Pa egzanp, biznis prive yo ka chwazi kamera yo aksesib sèlman pou envestigatè yo lè yon sitiyasyon ijan rive. Rezidan prive yo ak katye yo ka gen opsyon tou pou yo fè sa oswa refize konplètman. Pandan ak apre konfigirasyon aparèy koneksyon ki rele "Nwayo" a, pwopriyetè kamera a ka sleksyonei/deseleksyone kamera li (1) volontèman chwazi pataje, nan (2) zòn ki deziyen pou ede ak lokasyon sekirite ak konenans Premye Sekouris yo, epi (3) ki fè fas ak zòn piblik sèlman kote pa gen okenn sipozisyon sou vi prive pa pwopriyetè yo, anplwaye yo, oswa manm piblik la.

Èske yo ka gen aksè a kamera mwen yo san mwen pa konnen?

Non. Ni Depatman Lapolis New York ni règleman Fūsus pa mande pou pwopriyetè kamera a bay pèmisyon alekri klè pou jwenn aksè nan kamera pou nenpòt rezon. Se pwopriyetè kamera a ki antyèman kontwole aksè ansanm ak paramèt kamera yo tou.

Èske Depatman Lapolis Nouyòk la ka chanje paramèt aksè mwen an pou jwenn aksè a kamera mwen yo a nenpòt ki lè?

Non. Lè w anrejistre yon kamera, sa pa bay Depatman Lapolis Nouyòk okenn aksè a distans a videyo kamera a. Anrejistre yon kamera vle di li sèlman enfòme NYPD a kote kamera yo ka lokalize nan zòn nan oka gen yon krim oswa yon ensidan kritik.

Èske pwogram sa a itilize teknoloji rekonesans fasyal?

Non. Teknoloji rekonesans vizaj pa entegre nan kamera ki anrejistre.

Èske FūsusCORE sekirize?

Gen yon kriptaj AES 256 bayt lè pa gen aktivite, ki an tranzit epi ki nan Cloud la, k ap pwoteje done yo. FūsusCORE a etabli yon koneksyon sekirize ak TLS 1.3 ki pèmèt trafik k ap sòti yo rive nan AWS GovCloud. Yon fwa done yo rive nan plasman estokaj cloud FūsusONE CJIS-compliant lan, ki sou sèvè AWS Gov-Cloud yo, done yo estoke plizyè fwa nan plizyè kote, oswa zòn estokaj ki separe jewografikman, pou garanti yon fyabilite ak yon dirabilite done ki plis pase 99,9999%.

Èske FūsusONE sekirize?

FūsusONE, platfòm Depatman Lapolis New York pral itilize pou konpile tout enfòmasyon ki enpòtan nan yon sèl kote, respekte estanda sekirite ki pi wo yo pou aksè, transfè, ak pataj enfòmasyon sou Jistis Kriminèl dapre estanda CJIS yo. Tout done ki aksesib nan FūsusONE yo kripte lè pa gen aktivite, an tranzit, ak nan kote yo ye nan cloud la. Gen règ rezotaj estrik ki limite aksè a baz done yo. Tout Anplwaye Fūsus ki enplike nan devlopman lojisyèl ki gen rapò ak CJIS yo pase anba yon pwosesis seleksyon apwofondi, ki gen ladan l verifikasyon antesedan ak pran anprent.

Logo alyans kominotè pou sekirite piblik vil Nouyòk la